#414Wisconsin #Resist
 
#SnowDay,
#AldNicKovac
#ProfBobHarvey #BlackHistory
#RepGordonHintz